PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Move Telecom - Nawigacja
Move Telecom \ Polityka Bezpieczeństwa i Cookies

Polityka Bezpieczeństwa i Cookies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Move Telecom S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628442, NIP 5252661531, REGON 364467820, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: incydent@movetele.com, numerem telefonu: 504 263 410 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

III. Cele podstawy przetwarzania

1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a)  zawarcia i wykonania umowy, przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.
 2. b)  podjęcia działań w zakresie obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Administratora przez czas niezbędny do obsługi tego zapytania i udzielenia odpowiedzi.Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. c)  wynikającym z naszych i naszych partnerów handlowych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:
 •   marketingu bezpośredniego w szczególności oferowania naszych produktów i usług oraz innych partnerów handlowych;
 •   zawarcia i wykonania w imieniu partnerów handlowych umowy;
 •   ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przedroszczeniami;
 •   wsparcia obsługi;
 •   badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi;
 •   przesyłania danych w ramach grupy kapitałowej;
 •   zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
 •   wykrywania nadużyć i zapobiegania oszustwom;
 •   tworzenia zestawień, analiz i statystyk.Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe.

  Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.

  Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

  V. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

  1. zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 •   podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 •   podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 •   podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 partnerom handlowym;

 podmiotom z grupy kapitałowej;
 podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,

podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu w okresie związanym z obowiązkami prawnymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych partnerów handlowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
1. Prawo dostępu do swoich danych.

Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

2. Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych).

Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

4. Ograniczeniaprzetwarzaniadanych.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą

działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

„Sprzeciw marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

„Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację”. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo otrzymać od nas kopię danych osobowych Ciebie dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Korzystając z tego prawa masz możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania, a także podjęcia działań w zakresie obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Administratora, a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy oraz realizację związanych z nią praw i obowiązków, a także podjęcie działań w zakresie obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy.

 

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
(zgodnego z ISO 27001)

CEL DOKUMENTU

Zasoby informacji posiadane przez Spółkę Move Telecom to dużej wagi aktywa mające zasadnicze znaczenie zarówno dla Spółki jak i naszych Klientów. Istotnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa tych zasobów rozumianego jako ochrona poufności, integralności oraz dostępności tych informacji utrwalonych we wszelkiej formie.

DEKLARACJA ZARZĄDU

Zarząd Move Telecom, stojąc na stanowisku, że informacja jest newralgicznym zasobem każdej organizacji, podjął decyzję w wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zarząd, podkreślając znaczenie bezpiecznego przetwarzania danych dla funkcjonowania Move Telecom, zobowiązuje się do: 

W ramach SZBI zostały zdefiniowane cele bezpieczeństwa informacji. Zostały one określone na bazie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka oraz z uwzględnieniem wymagań prawnych. Cele bezpieczeństwa informacji są następujące:

Wszelkie informacje udziela Inspektor Ochrony Danych
Marcin Tomaszewski : m.tomaszewski@movetele.com

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu Move Telecom S.A. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Move Systems Move Telecom Move TMS