INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Move Telecom S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628442, NIP 5252661531, REGON 364467820, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iod@movetele.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

III. Cele podstawy przetwarzania
1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.
b) podjęcia działań w zakresie obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Administratora przez czas niezbędny do obsługi tego zapytania i udzielenia odpowiedzi.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
c) wynikającym z naszych i naszych partnerów handlowych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:
marketingu bezpośredniego w szczególności oferowania naszych produktów i usług oraz innych partnerów handlowych;
zawarcia i wykonania w imieniu partnerów handlowych umowy;
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
wsparcia obsługi;
badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi;
przesyłania danych w ramach grupy kapitałowej;
zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
wykrywania nadużyć i zapobiegania oszustwom;
tworzenia zestawień, analiz i statystyk.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe.
Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.
Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 1. zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  partnerom handlowym;
  podmiotom z grupy kapitałowej;
  podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.


VII. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu w okresie związanym z obowiązkami prawnymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych partnerów handlowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
Prawo dostępu do swoich danych.
Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych).
Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
Ograniczenia przetwarzania danych.
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
„Sprzeciw marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
„Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację”. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo otrzymać od nas kopię danych osobowych Ciebie dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, w taki
sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Korzystając z tego prawa masz możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Podanie przez Ciebie danych osobowych:
jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania, a także
podjęcia działań w zakresie obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Administratora, a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy oraz realizację związanych z nią praw i obowiązków, a także podjęcie działań w zakresie obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy.


X.Pliki cookies
1.W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli niewielkie pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane automatycznie w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu końcowym użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i które pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2.Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą użytkownika.
3.Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika, a także badanie ruchu użytkowników w ramach Serwisu.
4.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)„sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) orazb)„stałe” (persistent cookies), czyli pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5.Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego urządzenia końcowego.
6.Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
7.Użytkownik może w każdym czasie wycofać lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki internetowej.
8.Użytkownik Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, przez takie jej ustawienie, aby blokowała pliki cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
9.W przypadku wyłączenia lub ograniczenia plików cookies korzystanie z Serwisu może stać się mniej wydajne, zaś użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych treści lub nie będzie mógłkorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
10.Szczegółowe informacje na temat usuwania i blokowania plików cookies można znaleźć w funkcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej.